Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

helpen in de zieken behandeling, en naarmate wij haar beter leerden kennen betreurden wij des te meer dat zij door Sarah's afval inedegesleept was, want inderdaad heeft zij goede verstandelijke vermogens om opgeleid le worden voor het examen en ook is gebleken dat zij zeer bruikbaar is voor de praktijk. Toen wij nu in Augustus 1.1. met 4 nieuwelingen zouden beginnen, ging ons bepaald aan 't hart dat zij niet mede zou doen. Maar heerlijker dan wij konden verwachten heeft God deze zaak geleid. Pariman, onze apotheker, die de belangen van het [ziekenhuis zeer ter harte neemt, sprak veel met haar en deed haar inzien op welke wijze zij den Heer Jezus zou kunnen volgen en hem dienen. 13e overwinning werd behaald en de moeilijke weg gekozen; na eenigen tijd kwam Markati met het verzoek tot ons met leerén weer te mogen beginnen. Haar besluit was voor ons een gebedsverhooring, en vervulde ons met groote vreugde; wij gevoelden iets van de blijdschap die er moet zijn bij de engelen Gods over eenen zondaar die zich bekeert. Bovendien zagen wij in dat haar voorbeeld en leiding grooten invloed zou hebben op de nieuwelingen. En dat is gebleken werkelijk het geval te zijn, de jonge meisjes, nu 16 a 17 jaar oud, voegen zich gaarne naar Markati, die onlangs 21 jaar geworden is en daardoor een zeker overwicht op de jongeren heeft. Ook weet zij heel aardig regelmaat in de dagelij ksche werkzaamheden te brengen en te zorgen dat de lessen op zijn tijd gekend worden.

De vroege morgenuren worden besteed aan de studie van de verloskunde, de hoofden zijn dan nog frisch en met onverdeelden aandacht kan gewerkt worden. Niet het leeren maar het begrijpen kost een heele inspanning. Met de grootste gemakkelijkheid wordt een dictee van buiten geleerd, maar om haar met eigen woorden weer te laten geven wat de inhoud ervan is, dat wordt niet dan na veel moeite verkregen. Aan goeden wil ontbreekt het niet, de meisjes zijn altijd met hun volle aandacht bij de lessen, en is 's middags het werk in liet ziekenhuis afgeloopen dan worden al heel spoedig de schriften weer ter hand genomen, waarin een ieder haar Maleische opstel geschreven heeft dat mijn man gewoon is haar te dicteeren; en gevoelt een van haar zich nog onvoldoende voorbereid voor de les van den volgenden dag dan blijven ze ook 1 s avonds niet gesloten.

Sluiten