Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook de inlandsche leeraars en godsdienstonderwijzers worden door een vrij groot aantal gehoord". Komt de Hulpprediker zelf, dan is er ook doorgaans Avondmaalsviering. En met verbazing vernemen wij dat bij de laatste bedieningen dier plechtigheid te Tompasso 5-18, te Langowan 821, te Kakas 1036 en te Remboken 1053 daaraan deelnamen. Welk eene belangstelling! Hoe steken daarbij de gemeenten in Nederland af; ook die, bij welke die plechtigheid werkelijk in liooge waarde wordt gehouden.

Maar ook, welk eene geestelijke en lichamelijke inspanning om haar voor zoovele deelnemenden te bedienen! En zoo dikwijls! Één of tweemaal 'sjaars in elke van de talrijke gemeenten in zoo groote ressorten. En dan wordt elke Avondmaalsviering voorafgegaan door bijeenkomsten, waarin ook weer het woord gevoerd wordt door den voorganger ; waarlijk, wij hebben diepen eerbied voor zooveel ijver, trouw en toewijding, door die mannen betoond.

Ook voor de kerkgebouwen wordt veel gedaan. In bijna al de twintig gemeenten van zijn district zijn zij doelmatig en geschikt, en hij durft gerust zeggen, dat er eenige zeer nette onder zijn; de meesten werden onder zijn toezicht en naar zijne aanwijzing gebouwd. Natuurlijk ging dit niet overal even vlug; ,,er was", zoo schrijft hij, „soms tegenstand, vooral in vroegere jaren; maar men erkende mijne belangeloosheid, en mijn eigen voorbeeld werkte dikwijls gunstig, terwijl ik ook meermalen beschaamd werd door den arbeid van eenvoudige trouwe leden der gemeente, zoowel mannen als vrouwen".

Of dan deze voorganger over alles tevreden is? Verre van daar; ook hij heeft op schaduwzijden en gebreken in zijne gemeenten te wijzen. Het catechetisch onderwijs wordt door de opgroeiende mannelijke bevolking weinig gewaardeerd en

Maar ook voor de belangstelling van deze inlandsche Christenen. En deze blijkt niet alleen in deelneming aan de godsdienstoefeningen en Avondmaalsvieringen, maar ook in gaven ten behoeve van de Zending; zij bedroegen in de eigen gemeenten van Er. Brouwer in het Langowansche niet minder dan f 2101,20, en in het Tondanosche aan zijne zorgen toevertrouwd f 589,95^.

Sluiten