Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. 1797—1897.

HONDERDJARIG BESTAAN

van het Nederlandsche Zendelinggenootschap.

Stichtingsdag 19 December.

FEESTGAVEN. (10'" Opgaaf.) (*)

Almelo. Van Ds. R. Hattink, voor Christ. Hulpbetoon Af(l. Ring Almelo.. .. Amsterdam. Door Prof. Ch&ntcpie (le la Saussaye, van T. A Appingadam (Afd.): Loppersum. Collecte by de feestelijke vergadering 't Zandt-Zyldijlc. Pinkstereoll. langs de huizen, als feestgave van de Gemeente. 't Zandt. Gift van oene dienstbode BaS (Ncd. Indië). Door Br. G. J. II. Le Grand: Baii. Collecte Wocnsdagavond-bybcllezingen le halfjaar » Vrflwillige feestgaven Bilba h » Dengla Korbatfo Latuloe Loteh Keka Oinalc Oipao llenggo Talai Termano " » '1 ie " « Delft. Door Ds. Drost, van de familie II. f 3,—; Mej. G. f 1,—; N.N. f 1,—.. Doetinchem. Door Ds. Bloeniers, collecte te Doetinchem by gelegenheid van het jubilee des Genootscliaps Dordrecht. Door den Heer Mr. A. A. Moll, vnn Mevr. de Wed. de Kat-'t Hooft f 10,—; Mevr. de Wed. Balen-de Koning f 10,—; Ds. P. M. Keiler van Iloorn f 5,—; H. 't Hooft f 5,—; P. B. Azn. f 5,—; K. Bos Azn. f 5,-; Mej. II. C. van den Brandeler f 5,—; J. II. Lebret f 5,—; Ds. A. J. Th. Jonker f 5,—; S. M. Hngo van Gyn f 5,—; Mevr. de Wed. Essenins Greeft' f 5,—; Mej. S. W. de Kat f 5,—; Mej. C. de Bruyn f 5,—; Mr. A. A. Moll f 5,—; J. W. Beversen f 2,50; F. L. 3,60; Mr. E. Baron Collot d'Escury f 2,50; Dames C. C. II. de Rens f 2,50; M. v. d. Linden f 2,50; Dames Timmers Verhoeven f 2,50; Mej. A. R. 't Hooft f 2,50; Mevr. N. R. f 2,50; H. B. de Roo van Capelle f 5,—; II. B. f 1,—; Mej. C. Brunner f 1,—; Mej. P. A. Frecn f 1,—; S. van der Kloet Mzn. f 1,—; E. Picard f 2,50 Eemster. Door Ds. Busch Keiser te Dxvingelo, van J. Koeling Friesland (Afd.): Leeuwarden (Ond. Afd.): Leeuwarden. Door Ds. Dryber, van J. S. B » « Klinkenberg, 6 Februari met postzegels uit Stiens .. " den Heer Meindersnta, van de Evang. Vereeniging Ilallum. " Ds. Schuiringa, van N. N. f 25.—; N. N. f 25,—; N. N. f 2,50; N. N. f 2,50; van de Mannenvereeniging f 10,—; buitengewone collecte f 20,— Wirdum. Van de Kerkvoogdü 's Gravenhaqe. Van Jhr. Mr. J. 11., feestgave bg het lOOjarig bestaan Kralingen. Door Ds. Haspels, van N. N Liaai Savoe). Door Br. Letteboer, feestgaven uit de Gemeente Maassluis. Van de Hulp-Zcndingvereeniging, gave voor het gevierde feest.. .. Nijmegen. Door Ds. Haspels te Kralingen, van D. J. H. f 10,—; van Mej. C. M. II. f 2,50 Pasoeroean (Java). Door Ds. E. van Loon, van Pasocroean f 99,50; Malang 76,50; Bangil f 8,50; uit de catccliisatiebus te Pasoeroean f 15,50 Pekalongan (Java). Van Ds. Israels Posso (Celebes). Door den Director van Dr. N. Adriani Rotterdam. Door Ds. Heldring, van G. L. d. G. f 1,—; D. Ileyink f 1, —.. Samarang (Java). Door Ds. Carpentier Alting, coll. op Goeden Vrydag en feestg. Tiel. Door Ds. Pantekoek, collecte langs do buizen Utrecht. Van den Heer J. Jac. Koch, door den Heer P. A. Serton tc Rotterdam van N. N. fl. 400. Oblig 5 °.' 0 Oostenryk Metalliek ; Bedrag der vorige opgaven.. 10e Opgaaf . f 50,— 2,50 25,70* 50,85 —,50 8,20 13,21* 7,94* 9,07 2 37* —,70 11,80 3,— 5,43 5,«4 2,25 27,84 2,85 5,— 50,— 111,50 2,50 10,85,— 100,100,— 10,— 50,— 10,— 12,50 200,— 50,— 10,— O 41*80 75,— | f 11615,77 f 63416.41 1163.77 f 64580,18

(*) Hieronder zyn giften, die nog ontvangen moeten worden. Erratum. De feestgave vermeld in de vorige lyst onder Zwolle, als van den Heer Meesta is van den Heer J. K. Meesters.

Sluiten