Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van 26 April tot 9 Juli bezocht ik de 28 filiaalgetrieenten in mijn ressort, met bediening van Doop en Avondmaal. Nu en dan was ik voor eenige dagen te Tondano. Toen ik in Mei, - ik meen den 16 en - te Tondano de morgengodsdienstoefening geleid had, kwamen verscheidene vrouwen uit de kerk ten mijnent. Dat is niets vreemds. Maar men verzocht mij dienzelfden namiddag hare bijeenkomst in de kerk te willen leiden, en wel met het oog op de vervulde 25 jaren. Ik kon dat niet doen, - moest 's middags de oudste catechisanten onderwijzen, en "s avonds bijbellezing houden. Bovendien kwam het mij voor, wenschelijk te zijn, aan de gedachtenisviering wat meer beteekenis te geven. Daarom gaf ik de zusters in overweging, of het niet beter ware, de feestviering wat uit te stellen, - die op een te voren bepaalden dag te doen plaats hebben, en daartoe de zusterverenigingen in de buitengemeenten uit te noodigen. Blijkbaar was men met die gedachte zeer ingenomen. Men zou die des middags in de groote bijeenkomst bespreken. Ik merkte nog op, dat, als men mijne tegenwoordigheid bij de gedachtenisviering wenschte, deze tot na 9 Juli moest verschoven worden.

De Vrouwenvereeniging besloot uitvoering te geven aan de gedachte, die ik uitgesproken had. Men noodigde mij uit, om bij de aanstaande feestviering een woord van gedachtenis en opwekking te spreken, wat ik natuurlijk gaarne beloofde. Aan iedere vrouwenvereeniging buiten Tondano, in mijn werkkring, werd een brief gezonden, met mededeeling van de voorgenomene feestviering op 14 Juli, en de uitnoodiging om, door zich te doen vertegenwoordigen, het feestelijke van den dag te verhoogen. Tevens werden de plaatsen aangewezen, waar de verwacht wordende zusters als gasten ontvangen zouden worden.

De Vrouwenvereeniging van Tondano trad nu handelend op, om alles voor de feestelijke gedachtenisviering gereed te maken. Voor behoorlijk logies der zusters van buiten werd gezorgd. Met behulp van eenige mannen werd het erf der groote kerk van eereboogen, groen, bloemen en vlaggen voorzien. Aan de ingangen vóór en achter de kerk werden eenvoudige eerepoorten opgericht. Die vóór de kerk droeg aan den buitenkant het opschrift: „Gaat in door de poort der heiligheid", - en aan

Sluiten