Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar onrlertusschen begonnen zij, die het nut van goed onderwijs zeer goed begrijpen, voor hun eigen kinderen daaraan behoefte te gevoelen, en vroegen Br. Kbutjt om ten hunnent een school te stichten. Deze was natuurlijk aanstonds bereid daaraan te voldoen en sedert gaat de goeroe van Panta, een plaatsje in de nabijheid, geregeld drie maal per week derwaarts om in de woning van het dorpshoofd onderwijs te geven, waar geregeld 4 a 5 kinderen samenkomen. Br. Kruijt hoopt later een eigen onderwijzer voor Mapane beschikbaar te kunnen stellen.

"Deze gebeurtenis is, zooals zich licht begrijpen laat, niet zonder invloed gebleven. //l)e lieden van Mapane hebben ons altijd gezegd, dat de school ons tot ongeluk zou worden en nu sturen zij hun eigen kinderen ter school. Ergo de Mapaneërs willen ons dom houden." Zoo werd nu weldra geredeneerd zelfs door de onbeschaafde Topebato en het gevolg bleef niet uit. Weldra werd eene vergadering te Panta belegd, waar Br. Kruijt tegenwoordig was en waar tot het oprichten van scholen te Panta en te Boejoembajau werd besloten. Nu is wel is waar ook dit besluit nog niet uitgevoerd, maar ook zonder dat mag het toch als een schrede voorwaarts worden beschouwd.

Men moet bij dit alles bedenken, dat de oprichting van scholen wel een krachtig middel tot Evangelisatie kan zijn, maar toch eerst daar mogelijk is, waar het zuurdeeg van het Evargelie reeds een tijd lang heeft gewerkt of waar althans de invloed der beschaving eenigszins merkbaar is. Daardoor toch ontstaat de vraag naar scholen en eerst waar die, zij het dan ook in geringe mate, aanwezig is, kunnen scholen opgericht worden. En nu behoeft het ons zeker uiet te verwonderen, dat het jaren moet duren eer deze vraag bij eene bevolking als die in Posso ontstaat. En al is nu het zoo vurig begeerde doel ook zelfs in '97 nog niet bereikt, wij mogen toch gerust zeggen in het afgeloopen jaar vooruit te zijn gegaan. Br. Kuuijt schrijft ons, dat er kennelijk veel over het onderwijs en over het Evangelie in 't algemeen wordt gesproken, en waar dit geschiedt, is een belangstelling gewekt, waarvan wij met volkomen gerustheid de resultaten afwachten. Vroeg of laat, op Gods tijd, zullen zij komen, want Gods woord keert niet ledig tot TIem weder.

Omtrent de wijze, waarop Br. Kruijt dit woord Gods telkens en telkens weêr verkondigt, vindt men eenige bijzonderheden in ons maandbericht van Juli. Hier willen wij alleen nog vermelden, dat Br. Kruijt voortdurend door de familie Adrtani krachtig wordt

Sluiten