Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PLAATSEN. Transp. Leeuwarden » Vrouw. Hulpgenoots Lekkum en Miedum Marrum en Nijkerk Marssum Menaldum Oenkerk, Giekerk en Wijns. . Oudkerk en Roodkerk Stiens Warga Wartena en Warstiens Wirdum Onderafd. Bolsward. Bolsward Burgwerd Hichtum Tjerk werd Wommels Onderafd. Bozum Bozum. Onderafd. Dokkum. Aalsum Akkerwoude en Murmerwoude. Blija Buitenpost Dantumawoude Dokkum » Vrouw. Hulpgenoots Drogeham Ferwerd Gerkesklooster Hollum en Ballum Hollum op Ameland Holwerd Kollum Kooten Morrha Murmerwoude Nes op Ameland Oudwoude Veen wouden Zwaag Westeinde Onderafd. Dragten. Beets en Beetsterzwaag Boornborgum Dragten Dragtster-compagnie Kortehemmen Lippenhuizen Opeinde Oudega Rottevalle Ureterp Onderafd. Franeker. Dongjum Franeker e. o Herbajum Peins Transp. Contributiën en Collecten in Bidstonden. ƒ 20ö,3O » 329.88 10,50 5,25 5,25 12,— 10,50 32,75 * 89,4 U 9,50 14,60 32,65 56,75 5,25 5,25 6,50 5,25 422,06 5,25 12,40 17,75 5,25 25,39 10,50 5,25 1,— 5,25 13,27 13,50 31,75 16,50 12,25 5,25 5,25 45,— 3,— 78.45 10,— 15,25 3,60 5.— 5,45 5,25 5,25 3,51 7,25 7,164 96,624 2,07 2,3 lj ƒ 1740.65 Pinkster- en andere Feestcollecten. ƒ 76,11 > 112,81) 2,85 6,75 6,69 J 25,72 6,50 5,25 7,30 15,074 5,12) 8,404 16,36 2,20 5,25 16,87 Bijdragen van Hulpgenootschappen. / - ~ . 370,204 1.50 1,82 1,15 2,— » 29,29 Giften en Legaten. 519,87 § 586,85 4,50 5,20 7,094 6,1! 5 10,— § 55,— § 131,75 § 46,75 46,50 6,50 6,45 4,— § 5- 14,25 23,82$ / 355,034, ƒ 416,704| / 1433,15

Sluiten