Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelegenheid door mij gekozen l e . om de aandacht ook der vrouwen te trekken, 2 e . om het dwaze denkbeeld te bestrijden, dat geloof zonder kennis der waarheid voldoende is. Het gelukte mij aller aandacht te boeien. De Heer was kennelijk in ons midden.

En toen de vrouwkens zich huiswaarts spoedden, en de jeugd zich verspreidde, was er iets in ons hart van het gevoel des Heeren, Mark. 6 : 34, want de oude Sembri, hoe goed hij het moge bedoelen, is niet in staat de gemeente verder te brengen.

Na de koempoelan maakten wij, met nagenoeg de geheele mannelijke bevolking, eene wandeling door en om de desa. Men wees ons aan welke stukken er waren aangevraagd, maar nog niet toegestaan. Wij daalden af naar de sawahs. Wij verwijlden een poos in de veekraal met 97 stuks mooie beesten. Wij spraken over hun wel en wee, over de verwachtingen voor de toekomst èn zoo bereikten wij in min of meer gedrukte stemming de uiterste grens der desa. De maatschappelijke en geestelijke nooden dezer gemeenten wogen ons zwaar op het harte En toch, wonderlijk, ondanks dit alles had die gemeente zich gedurende meer dan 40 jaren weten te handhaven!

He zon was ondergegaan. l)e maan kwam op. Het was een schoon gezicht, die roode bol boven liet gebergte te zien verschijnen. //Waarom toch,'' zoo uerd ons gevraagd, //wordt de maan kleiner, als zij boven den horizont is uitgegaan?" Ik verklaarde hun, hoe deze verkleining slechts een schijnbare is, bij mij zeiven voor de zooveelste maal de opmerking makende, dat de Javanen toch goede waarnemers zijn. Al doorpratende kwamen wij op den loop der aarde om de zon, en van de maan om de aarde. En toen had men, op een der hellingen van den Willis, een niet onaardige plastische voorstelling kunnen aanschouwen van br. De Munnik, als zon in ons midden, schrijver dezes, als aarde, en de oude Sembri als maan, beide laatsteu draaiende, zooals deze hemelbollen dat behooren te doen, - alles tot groot vermaak der menigte.

In opgewekte stemming keerden wij huiswaarts. En toen br. De Munnik de twee walmende lampjes had gedoofd," en daarvoor in de plaats eenige meegebrachte kaarsen had ontstoken, toen was het recht helder licht buiten en binnen. Geve God, dat het dit ook meer en meer worde voor deze gemeente!

Sluiten