Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz. 7 5 86. 86-90. 86-9. HESOPOt AMI li. Uit het Dagboek van den Zendeling van het Bazelsche Genootschap, pfander , te Bagdad , September i83o. Gunstige vooruitzigten voor de zaak des Heeren in de Westersche landen, doch tevens berigt van de schrikkelijke verwoestingen te Tebris door Cholera en pest. De ellendige gesteldheid van het Turksche regeringsstelsel en Rijk, rijpende tot ondergang, of aanmerkelijke verandering. Ongunstig zedelijk karakter van Joden en Christenen, onder de Mahomedanen levende. October i83o, eH Januarij i83i. Het d ( erde deel der Mahomedaansche bevolking van Bagdad , Persianen. Menigte v&n Joden in die oorden. Kracht yan liet N. Testament op de gemoederen boven den Koran. Dankbare ontvangst van godsdienstige boeken door den Syrischen bisschop te Merdin. Verdrukking dooide Roomsche kerk. Iets over de Sabeërs. Armenische meisjesschool van Mejufvrouw GROVES. VASTE LAND VAN INDIE. KUDDAPAH. Brief van den Zendeling howeil , 22 Junij i832 , in welken hij berigt geeft van een verschrikkelijk oproer der Mahomedanen tegen de Christenen , bij gelegenheid eener ontheiliging van een der Moskeen, aan welke zij onschuldig

Sluiten