Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door de vriendelijke zorg van den Heer lenting , die over land naar Sourabaja geschreven had, werd zij door een rijtuig afgehaald, en in de stad komende door den Weleerw. Heer ruempol hartelijk verwelkomd. Gedurende haar verblijf aldaar hoorde zij dien Leeraar en D us lammbrs van toorenburg , die zich mede aldaar bevond, tot hare stichting en opwekking prediken, vooral bij gelegenheid der Kersdagen en van het Nieuwjaar.

Ten aanzien van het laatste schrijft zij: „ Ik trad dit jaar in met nieuw gevoel mijner behoefte aan den dierbaren Verlosser. Ja, liefdevolle Heiland! Gij moet weder aan den ingang van dit jaar, ook hier in het land mijner vreemdelingschap , gereed staan, om uwe liefderijke handen tot mij uit te strekken en mij te geleiden op den donkeren en gevaarlijken weg, dien ik welligt nog zal moeten bewandelen. Maar hieraan mag ik ook niet twijfelen, daar uw Evangelie mij een waarborg is, en Gij zoo vele eeuwen getoond hebt, dat Gij de getrouwe helper voor den armen zondaar zijt, daar datzelfde evangelie de belofte in zich bevat, dat die zich op u verlaat nooit beschaamd gemaakt zal worden. Hierop beveel ik dan mij zelve, en allen die mij dierbaar zijn, aan uwe liefdezorg bij vernieuwing aan."

Het was niet voor het begin van Februarij dat zij gelegenheid vond, om hare reis voort te zetten. Intusschen bragt zij dien tijd niet nutteloos door, daar zij zich oefende in de kennis der Maleitsche taal en ook het genoegen had, om eenige vrienden

Sluiten