Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jelijk, daar er zoo zelden gelegenheid van Sumanap naar Timor is. Zij raadpleegde den Heer Resident, die gelukkig het middel vond, om haar eene gelegenheid te bezorgen tot het voortzetten der reis, en zij dankte den Heer ootmoedig voor deze uitredding.

Voor haar vertrek legde zij met de familie teen een bezoek af bij den Sultan. Zij vonden dien naar Oostersche wijze op een tapijt zittende, en twintig slaven in eene eerbiedige houding rondom hem liggen, die vervolgens het gezelschap eenige verversching?n aanboden. Zij ergerde zich over het bijgeloof der aldaar wonende Christenen, blijkbaar in het dragen van Amuletten i er beveiliging, die door de Mohamedaansche priesters worden verkocht. Met veel aandoening verliet zij dit eiland, deels door hare gehechtheid aan de gemelde jonge leerlingen , deels ook wegens de groote behoefte aan godsdienstig onderwijs ter dezer plaats. De gemeente verklaarde gaarne eene belangrijke som te willen bijdragen , om een' predikant of schoolonderwijzer te verkrijgen.

Zij gevoelde zich bij haar vertrek zeer ongesteld, en had dubbelen moed noodig, om zich in hare eenzaamheid bij zulk eene moeijelijke en langdurige reis op te beuren, vooral toen zij, na eene reis van acht dagen, nog zeer weinig gevorderd was, en het scheen, dat zij nimmer de plaats van hare bestemming zoude bereiken. „ Maar, schrijft zij, ik sterkte mij in den Heer, vooral door de gedachte, dat mijn beginsel niet was winzucht ot

Sluiten