Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geeft zoo veel volks tot de Kapel te zien komen, hoeveel meer blijdschap moet zulks dan niet aan mijn' hemelschen Vader geven! "

Een tweede brief van denzelfden Zendeling is gedagteekend 19 December 1832, en luidt aldus:

„ Ik schreef u voor eenigen tijd, dat de Louiskapel, in den staat van Lonsdale , zoo ver voltooid was, dat wij haar weldra zouden kunnen gebruiken , en dat ik den Heer scott verzocht had, om tot mij over te komen, ten einde mij bij te staan. Het verblijdt mij te kunnen zeggen, dat hij in mijn voorstel genoegen nam, en met zijne echtgenoot veertien dagen allergenoeglijkst bij ons doorbragt. Zij verlieten ons den laatstvorigen avond onder vele tranen. Het was de avond, waarop ik voor vijfentwintig jaren mijne dierbare vrienden in Engeland verliet, om den Heidenen het Evangelie te gaan verkondigen. Geloofd zij God voor zijne goedertierenheid! Ik ben niet waardig der minste van de .velJaden, welke Hij aan zijnen dienstknecht heeft bewezen: want met mijnen staf ging ik over deze Jordaan, en nu ben ik tot twee heiren geworden.

„ De nieuwe Kapel werd op Zondag 9 December ingewijd, en toegeheiligd aan de dienst van God met gebeden en smeekingen. Wij vertrouwen, dat Hij dit zijn huis bewaren en daarin wonen zal, overeenkomstig zijne genadige beloften. Er was niet alleen eene talrijke vergadering opgekomen, maar velen moesten terugkeeren wegens gebrek aan plaats. Vele blanke Heeren van de hooger gelegene

Sluiten