Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vooraf werd, naar gewoonte, aan de leden voorgelezen het volgende

Rapport der Werkzaamheden en van den Staat van het nederlandsche zendelinggenootschap , voor het Jaar 1S33.

Geliefde Broeders en Zusters in onzen Heer J. C.!

Het verslag van de werkzaamheden en den staat onzes Genootschaps, hetwelk wij naar gewoonte u mededeelen, kan in dit jaar van den arbeid onzer Zendelingen en deszelfs zoo zeer gewenschte vruchten slechts weinig melden. Nadat wij toch in het vori^ï jaar onze Algemeene Vergadering hielden, zijn ons van de meesten onzer Zendelingen slechts weinige of in het geheel geene berigten toegekomen. De belemmering, welke onze scheepvaart door het aan ons volk gepleegde onregt lijden moest, zal hiertoe met andere, ons ten deele bekende, ten deele onbekende oorzaken hebben zamengevverkt. Onder de bekende oorzaken tellen wij het zeer gevoelige verlies, hetwelk ons Genootschap wederom op Timor-Koepang moest lijden, door den dood van onzen voortreffelijk en Zendelingsbroeder terlinden, die aldaar met zoo veel ijver onder Christenen en Heidenen werkzaam was, en tegelijk aan het hoofd Stond der geheele missie op de Zuidwester-eilanden. Bij zijnen dood was broeder douwes , ter herstel-

Sluiten