Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tig zijn, om hunne onwetende landgenooten te verlichten. De Heer duff , Zendeling van de Schotsche Hervormde kerk, is het voornaamste middel geweest, om deze jonge menschen tot de kennis der waarheid te leiden. Hij is een zeer geleerd en volijverig Zendeling. Ik sta met hem in de naauwste vriendschapsbetrekking. Het is mij tot blijdschap u ook te kunnen berigten, dat, waar ook het Evangelie gepredikt wordt, de Heidenen meer aandachtig toeluisteren en in grooier getal tegenwoordig zijn dan te voren het geval was. De scholen, vooral die, waarin de Engelsche taal wordt geleerd, worden wel bezocht. Onze boeken worden gelezen. Dit alles, vertrouw ik ,* doet den tijd met rassche schreden naderen, waarin de bekeeringen talrijk zullen zijn, en dit groote volk als het ware op éénen dag zal geboren worden.

„ Velen van de meest bijgeloovige Hindoo's, ontevreden met het verbod van den Gouverneur-Generaal om de weduwen te verbranden, hebben een smeekschrift aan den Koning van Engeland toegezonden, ten einde deze afschuwelijke gewoonte weder mogt toegelaten worden. Het spreekt van zelf, dat de Koning dit geweigerd heeft, en alzoo is de Suttce voor eeuwig afgeschaft. Dit heeft geene de minste onlusten verwekt onder de inlanders, zooals sommigen hadden gevreesd, en het wordt bijna vergeten, dat die wreede plegtigheid hier ooit heeft plaats gehad.

Sluiten