Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wenschende, dat hij weldra in welstand tot ons mogt wederkeeren. Dit behaagde der Voorzienigheid echter niet; en hoe dierbaarder de waardige man in onze schatting was, zoo veel te gevoeliger trof ons zijne onverwachte maar droevige aankomst, ofschoon alle hoop op zijne herstelling nog niet was opgegeven, liet was op den I4' le11 Julij des avonds omstreeks vijf ure, dat de treurige tijding : „ D\ kam is met zware krankheid aangekomen! " geheel Amboina vervulde en deszelfs inwoners diep ter nedersloeg. Alle middelen werden aangewend om, ware het mogelijk , den vermoeiden reiziger de krachten te hergeven , welke zijne ziekfe hem benomen had, doch te vergeefs. Twee dagen verliepen er, zonder dat wij jets opbeurends omtrent den kranken leeraar mQg^en vernemen Met den derden dag nam zijne ziekte hand over hand toe, zij scheen den spot te drijven met de middelen, welke tot herstelling werden toegediend. Aandoenlijk waren de woorden , die hu en dan van de lippen des zieltogenden lijders vloeiden, roerend het gebed, hetwelk hij met zijne gade en zijnen eerst onlangs aangekomen medebroeder gericke ten hemel zond, onvergetelijk het teedere afscheid, dat hij van beide nam. Men zag den nacht met bekommering naderen, doch eerst des morgens ten 7 ure van den naastvolgenden dag ontsliep hij in de armen van zijnen vriend en ambtgenoot gericke , en verwisselde het tijdelijke met het eeuwige, in den ouderdom van 63 jaren en 10 maanden.

Sluiten