Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1834. N\ 3.

MAANDBERIGT

VAN HET

NEDERLANDSCHE ZENDELINGGENOOTSCHAP,

betrekkelijk de uitbreiding van het christendom, bij zonder onder de

HEIDENEN.

CHINA.

Brief van den Zendelingsbroeder k. gutzlaff , gedagteekend Nioe pie kong in Schet Iviang, 7 Maart 1833„

Verblijd over den liefderijken brief, dien ik te Macao van UE. ontving, haast ik mij, de bijzonderheden mijner tegenwoordige reis aan U mede te deelen. Het is mij tot ware vertroosting verzekerd te zijn, dat gedurige voorbede de zinkende krachten schraagt en een ernstig worstelen met God alle beletselen doet verdwijnen. Dit is hetgeen ik uit het vaderland verwacht, ten einde te blijven volharden onder vele moeijelijkheden en ootmoedig te bljjven

Sluiten