Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Evangelie prediken. De hoofdman heeft hun zelfs beloofd, dat hij zich den volgenden winter bij hen zou nederzetten. Ofschoon zij nu op zulke beloften niet veel staat maken bij een volk, dat aan leugen en veinzerij zoozeer gewoon is, zoo hopen zij toch, met de hulp van den handwerksman, dien zij uit Frankrijk verwachtten, en die reeds bij hen zal zijn aangekomen, aan deze plaats scho-r len te bouwen, en op het onderwijs der jeugd zich toe te leggen. Zij schrijven toch, en gewis niet regt: „ de ervaring overtuigt ons dagelijks meer, als de opvoeding der kinderen onze voornaamste bemoeijing niet is, dat wij dan geene bestendige verbetering in dè zeden der Bechuanen zullen kunnen teweegbrengen. Ongetwijfeld is de bekeering ook van eenen enkelen menscli van onberekenbare gevolgen voor tijd en eeuwigheid, maar verwaarloost men de jeugd bij de prediking des Evangelies, zoo zal men op een geheel volk geenen invloed kunnen oefenen en liet toekomstige geslacht zal gelijk zijn aan het tegenwoordige. "

Zoo dachten dan deze broeders in rust en vrede hunnen arbeid voort te zetten, toen zij eensklaps door den Heer geroepen en door de liefde gedrongen werden, öm zich in de nabijheid van den krijg aan deszelfs rumoer en gevaren bloot te stellen. Wij herinneren ons, dat ook de stam der Baharutzen, die té Mosika wobnde, voor mosolekatzi , den Koning der Metebelen, vlugten wilde. Weldra vernamen dan ook de Zendelingen, dat deze arme menschen, onder welke zij gewoond hadden, en

Sluiten