Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marleij toe, de Engelsche kolonisten verspreid, en daar velen hunner tot de Methodisten behooren, zullen deze kleine koloniën zich tot zoo vele klassen vormen (i), alwaar godsdienstige bijeenkomsten op den Zondag zullen gehouden worden; terwijl ook daardoor aan iederen Zendeling die plaatselijke bijstand en ondersteuning bij de verschillende stammen zal te beurt vallen, welke wij weleer voor onmogelijk hielden. Er staat, langs dien weg, voor onze zendingen een nieuw tijdperk geopend te worden, waarin wij, zonder groote vermeerdering der Zendelingen, in staat zullen zijn in den nood van dit onkundige volk te voorzien, en, zonder het doen van groote opofferingen, de uitbreiding der verkondiging van het Evangelie te bevorderen. Wij erkennen in een en ander de hand Gods, en durven hopen, dat de Heer van jaar tot jaar zijne grootheid in Afrika meer en meer zal openbaren.

„ De inwoners van Albanij ," zoo leest men in het dagblad van Grahamstad van Februarij 1832, „ leggen niet minder hunnen naijver aan den dag voor het behoud van hunnen zedelijken rang in de maatschappij, dan voor hun tijdelijk belang en de handhaving hunner burgerlijke regten. Het is daaraan alleen toe te schrijven, dat, niettegenstaande de grootste moeijelijkheden, waarmede de eerste kolonisten steeds te kampen hebben, men nu niet minder dan negen openbare plaatsen van aanbidding in dat District uit vrijwillige giften heeft opge(i)

Zoo noemt men bü dit kerkgenootschap kleine vereeniging*n , ten minste uit twaalf leden bestaande.

Sluiten