Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eiland IVetter ziet het er nog duister uit. Er bevinden zich nog eenige gedoopten, maar in de grootste onkunde. Ik heb een' schoolmeester voor dit eiland van Amboina gewacht, maar hij is niet gekomen. Ook is het moeijelijk met dit eiland; want het is het ongezondste van al de Zuidwestereilanden , voornamelijk door het salpeterachtige water, dat daar moet gedronken worden. Het beste zal zijn, om een' jongeling van dit eiland, die aan dat water en het klimaat gewoon is, op te kweeken en dan aldaar als onderwijzer te gebruiken; de Koning heeft daartoe reeds een' jongeling beloofd. Doch, om weder op Roma terug te komen,

„ den 27 stcn Sept. hield ik examen met de schoolkinderen , tweeënzestig in getal, bij welke ik tot mijne blijdschap goede vorderingen vond. Inzonderheid was het mij aangenaam ook van de meisjes schriften te zien, iets dat men vroeger niet wilde toelaten. Eenigen van de trage of nalatige scholieren werden mij voorgesteld, opdat ik hen vermanen zoude; aan de verstgevorderden deelde ik kleine geschenken uit.

„ Den i sten October kwam ik welvarend weder te huis. Ofschoon ik slechts acht dagen van huis was geweest, waren echter eenige scholieren in dien korten tijd zeer nalatig geweest; dit bedroefde mij. Maar bij dit bedroevende had ik ook iets verblijdends, want twee mijner oudste scholieren kwamen mij verwelkomen en waren zeer openhartig jegens mij. De een zeide, dat hij vele slagen en onaan-

Sluiten