Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoude wonen, daar wij beide nog maar drie maanden hier en dus nog zeer vreemd waren. Wij hielden, als naar gewoonte, driemaal in de week school met de meisjes en kwamen overeen, om gedurende de afwezigheid der broeders tweemaal 's weeks bijbellezing te houden met de vrouwen. Niet alleen kwamen de meesten , die daartoe uitgenoodigd waren , maar ook eenigen van de grootste schoolmeisjes uit de negerij; ook verzochten drie jongelingen daarbij te mogen tegenwoordig zijn. Ik zeide, dat mijn huis openstond voor een iegelijk, die de godsdienst wilde bijwonen. Dagelijks werden wij bezocht door belangstellende vrouwen. Ook kwam een der jongelingen mij menigmaal bezoeken , van wien ik geloove, dat hij in waarheid bekeerd is; zeker is het de beste jongeling, dien ik hier nog heb aangetroffen, met wien het aangenaam is te spreken over Jezus en zijne dienst, hetwelk hem nooit verveelt. Des Zondags werd nu de godsdienst door den schoolonderwijzer waargenomen, maar na de dienst kwamen de vrouwen en eenige opperhoofden tot ons , waardoor ik dikwerf in de gelegenheid was, om den een' of anderen bij zijnen pligt te bepalen of een goed woord toe le spreken.

„ Den 23 sten Augustus was de Brik Nautilus weder in het gezigt en kwamen de broederen luijke en holtz behouden hier aan, ofschoon de laatstgenoemde acht dagen ziek was geweest. Des anderendaags , zijnde de verjaardag van den geliefden Koning der Nederlanden, werden wij aan boord

Sluiten