Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaf ik mij dan eindelijk naar de bovenlanden, om mij aldaar volgens onze gemaakte schikking op Langowang , 31 Engelsche mijlen van Menado en 16 van Tondano, te vestigen, doch deed dit vooreerst op Kakas , 4 mijlen van Langmvang , bij gebrek aan een woonhuis voor mij te dier plaats. Hier op Kakaj, eene tamelijk groote negerij, wier hoofd nog drie andere regeert, heb ik mij totdusver in een zeer klein en slecht huisje, dat voor den inlandschen schoolmeester bestemd was , beholpen , en weet ook niet, hoe lang ik mij nog verder zal moeten behelpen, daar het met den bouw van mijn huis te Langt/vang zeer langzaam gaat, en dat nog met groote moeite van mijne zijde, alles omdat wij geene Gouvernements-dienaren zijn; maar de Heer, Jehova zal helpen.

„ In den beginne had ik groote verwachting van de Al voeren in de Manahassc , daar zij overal duidelijke bewijzen schenen te geven van hunne groote begeerte, om ons onder hen te hebben, hunne kinderen in de school te zenden en zeiven de Christelijke godsdienst te omhelzen. Maar, helaas! ofschoon ik geenszins mijn vertrouwen zal wegwerpen, want de Heer is magtig, zoo is dat alles toch grootendeels slechts schijn geweest, begeerte naar iets nieuws, en, wat ik nog minder bij den eenvoudig schijnenden Alvoer. verwacht had, eene huichelarij, die zich reeds bij velen in dezen korten tijd geopenbaard heeft. Aan hunne begeerte namelijk, om hen maar zoo te doopen, zonder eenig bewijs van verandering des gemoeds te

Sluiten