Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stig zoekt, die den last van hare zonden gevoelt en weet, dat zonder Christus geene verlossing voor haar te vinden is. Zij ontving hare opvoeding in de bovenlanden, waar haar vader als opziener geplaatst was, en spreekt dien ten gevolge, behalve Maleitsch, ook verscheidene tongvallen der Alvoersche taal, eene zeldzame en voor onzen broeder en zijn werk hoogstbelangrijke bekwaamheid. Hij vertrouwt dan ook, dat zij hem eene wezenlijke hulp in zijnen arbeid zal wezen, en wij wenschen en bidden, dat beide lust en kracht daartoe haar geschonken en zij eene waardige Zendelingsvrouw bevonden worde. Wij laten hier volgen een

Uittreksel uit het Dagverhaal van den Zendeling j. g. schwarz op Celebes, van i April tot 31 December 1832.

„ 30 April. In de voorledene week heb ik mij dan eindelijk naar Kakas begeven, met oogmerk om aldaar te blijven tot dat mijn eigen huis op Langowang gereed is. Daar echter het huis van den schoolonderwijzer alhier ook nog niet gereed is, heb ik mijn verblijf vooreerst in de woning van het opperhoofd genomen. Nadat ik hier alles zoo tamelijk beschikt had, heb ik voorleden vrijdag het opperhoofd en al de bestuurders van Kakas, die op mijn verzoek vergaderd waren, plegtig met het doel van mijne komst onder hen bekend gemaakt, hetwelk, zooals mij toescheen, hun

Sluiten