Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijne verzoeken, zoowel met zachte als met harde woorden. Deze handelwijs van het opperhoofd maakt het verblijf van den schoolmeester te Langowang bezwaarlijk en beneemt hem bijna al zijn gezag; en juist dit opperhoofd is het, die in het voorledene jaar zoo zeer verzocht om eene school in zijne hoofdnegerij, en dat zich toch ook een van ons, indien mogelijk, onder hen mogt vestigen. En nu, daar aan zijnen wensch voldaan wordt, blijkt het, dat hij in zijn hart een huichelaar geweest is en nog is. Zijn mond spreekt ook nog tegenwoordig dikwijls zeer vriendelijk en belooft veel, maar in zijn hart ziet het er anders uit. De Heer ontferme zich over hem !

„ Zaturdag 18 Augustus. In de nu haast afgeloopene week ben ik wederom eenige dagen op reis geweest, tot Amurang toe. Ook is het mij met de hulp des Heeren gelukt, om in de twee negerijen Tompasso en Totnpassian , (de eerste negen en de andere vijftien palen van hier), scholen op te rigten en dezelve voorloopig van ondermeesters uit de Amurangsche school te voorzien. Beide opperhoofden van genoemde negerijen hebben mij alle hulp tot het verzamelen van kinderen beloofd en zelfs strafwetten voor de ongehoorzamen ingesteld.

„ Zaturdag 27 October. In het laatste gedeelte dezer maand heb ik wederom eenige strand-negerijen ten Z. O. van hier bezocht, als: Ratahang, Belang en Tonsawan. De reis naar deze negerijen is zeer moeijelijk en kan wegens de steile bergen niet eens tc paard gedaan worden. Deze negerijen

Sluiten