Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgebreiden werkkring, die meer bijzonder mij ter bearbeiding is aanbetrouwd. Er zijn duizende dorpen, en ook steden, in welke de Bengaalsche taal gesproken wordt, doch tot welke noch nimmer een Zendeling is doorgedrongen. Sedert geruimen tijd verlangde ik vurig vele derzelve te bezoeken en aan de inwoners het Evangelie bekend te maken, doch die begeerte was tot heden vruchteloos. Mogt ik spoedig hulp ontvangen! Zoo daaraan immer behoefte was , het is thans; want niet alleen zijn alle de Zendelingen aan hunnen post verbonden en buiten staat tot eenigen uitstap , maar de geregelde waarneming hunner posten zelve wordt uiterst moeijelijk en loopt gevaar van verflaauwing of stilstand, bij het minste ongeval. Berhampore uitgezonderd, alwaar twee Zendelingen werkzaam zijn, hangt het voortdurende bestaan van de overige aan den broozen draad van het leven eenes Zendelings; indien deze sterft, moet de post worden opgegeven,

„ Ik wenschte in staat te zijn, om eenigzins naar waarheid het smartelijke en ontmoedigende gevoel te kunnen teekenen, dat mij en mijne medebroederen nederdrukt, bij het zien van zulk een wijd en veelbelovend veld, dat voor het zendelingswerk open ligt, doch dat wij niet intreden kunnen, omdat ons getal te gering en onze arbeid te veelvuldig is. Uw medegevoel zal evenwel, zoo ik vertrouw, genoegzaam opgewekt zijn, om alle aandacht op onzen toestand t£ vestigen en de krachtigste pogingen aan te wenden tot vervulling van zoo groote en zoo gewigtige behoeften.

Sluiten