Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar huis. Mijne katechisten maakten naderhand den inhoud van mijne aanspraken aan dezulken bekend, die, door hunnen van mij verwijderden stand, niet alles hooren konden."

B A N D A.

Brief van broeder j. finn te Banda, gedagteekend 29 January lb 33Door

de onverdiende goedheid van mijnen God en Heer , aan vvien ik de bewaring mijnes levens, de besturing van mijn weg en lot te danken heb , bevinde ik mij nog op dit verschroeide, eenzame en afgelegene Banda, waar ik nu bijna dertien jaren Gods genade in Jezus Christus aan zondaren tot hunne bekeering en zaligheid heb verkondigd. Ik bevinde mij steeds zwakkelijk, en zie mij daardoor te dikwerf genoodzaakt om mijne werkzaamheden geheel of ten deele voor eenen tijd te staken; evenwel ik mag niet ontkennen, dat de Heer mij gedurig lielpt en sterkt. Met nederige dankzegging erken ik, dat God geene zijner woorden en beloften onvervuld laat, dat zijne getrouwheid is van geslacht tot geslacht, bijzonder over degenen die Hem liefhebben en vreezen. Hij is de waarachtige , op wiens toezeggingen wij ons in alle onze wegen, omstandigheden en werkzaamheden vrijmoedig mogen

Sluiten