Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van vier District-scholen voor dit deel der Cherokeezen. Daarin zullen , volgens overeenkomst, inboorlingen als onderwijzers werkzaam zijn, terwijl boeken en verdere benoodigdheden reeds zijn ontvangen. Men rekent het getal der schoolpligtige kinderen van Indiaansche afkomst op twee duizend, terwijl nu nog maar twee honderd daarin deelen. Meer en meer verlangen de ouders, vooral de godsdienstige, dat hunne kinderen eene goede opleiding hebben, en toonen zich genegen om dat oogmerk te bevorderen. Wel bestaat er bij sommigen nog groote afkeer ten dezen opzigte, maar die neemt van jaar tot jaar af.

Dit deel der Cherokeesche natie schat men op vier duizend zielen. Zij hebben zich regelmatig gevestigd , leggen zich op den landbouw toe, en dit niet alleen voor eigene behoefte, maar ook om liet overtollige te verkoopen , zij onderhouden en klceden zich genoegzaam, en velen zelfs onbekrompen. Hun zedelijk gedrag is over het geheel zóó als dat van het volk in de nieuwste koloniën van Amerika , of nog beter; het grootste getal heeft de Heidensche bijgeloovigheden en gewoonten geheel afgelegd, hunne huizen zijn welgebouwd, veelal wel voorzien van huisraad en leeftogt; bijna alle vrouwen kunnen spinnen en zij weven het katoen en de wol, die zij zelve winnen, waartoe zij van de noodige middelen voorzien worden. De vooruitgang dezes volks is allen opzigte groot geweest sedert de vestiging der missie, terwijl elk jaar nieuwe vorderingdoet opmerkenIn

1830 werd een Genootschap tot bevordering *01

Sluiten