Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZENDING TE MACK1NAW.

In een godsdienstig opzigt is deze missie in het laatste jaar weinig of niets veranderd. De gemeente, die op den eersten dag der week godsdienstig bijeenvergadert , bestaat uit de Zendelingsfamilie, de huisgezinnen van het dorp, de ambtenaren, en soldaten van het garnizoen. Op deze en andere zamenkomsten heeft zich laatstelijk eenige ernst geopenbaard, hoewel het verlangen naar godsdienstig onderwijs nog altijd weinig beteekenend is. Men heeft geen berigt van vermeerdering van lidmaten. De Zondagsschool is wel bezocht geworden en de onderwijzelingen nemen toe in godsdienstige kennis.

ZENDING ONDER' DE OJIBWAS.

Dezelve bestaat uit vier zendelingsposten, La Pointe , Tellow Lake, Sandij Lake en Lcech Lah. De Heer ayer het land der Ojibwas in 1830 voor het eerst binnentredende, opende toen te La Pointe eene kleine school, die nog bestaat. Het aantal der scholieren was ongelijk, dat deels aan den ongevestigden staat der Indianen, deels aan hunne onverschilligheid omtrent de opvoeding hunner kinderen is toe te schrijven. Zij lieten zich zoo gemakkelijk leiden en maakten zulke vorderingen, als hun vroegere staat bij mogelijkheid liet verwachten. In de kennis der Engelsche taal (in hunne eigene waren nog geene leerboeken) hebben het velen zoo ver gebragt, dat zij het N. Testament kunnen

Sluiten