Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keering en beschaving dezes volks ook voor hunne zaak voordeelig zou zijn, en die ook gaarne daaraan zouden medewerken, de ligging van dit land, verwijderd van de blanke koloniën en daardoor ook van den verderfelijk en invloed van beginsellooze lieden onder hen , en de pogingen, welke in het werk worden gesteld, om geene sterke dranken onder het volk te laten brengen.

ZENDING ONDER DE INDIANEN VAN DEN STAAT VAN NEW-YORK.

Deze bestaat uit vier posten, als: Tuscarora, Seueca, Cattaraugus en Alleghanij , op welke drie Zendelingen met hunne vrouwen werkzaam zijn.

De opkomst tot de Evangelieprediking, welke op alle de genoemde posten gezet plaats heeft, is weinig veranderd. Te Tuscarora bestaat die doorgaans uit twee honderd Indianen, behalve de blanken uit de nabuurschap. Te Seneca en Cutaraugus is dezelve wegens bijzondere omstandigheden ongelijk. Ofschoon men geene bijzondere proeven van inwendige bekeering kan aanvoeren, waren echter de godsdienstige bijeenkomsten in het laatste jaar grooter en aandachtiger dan eenig jaar te voren, en de Zendelingen werden van tijd tot tijd veel aangemoedigd , daar sommigen ernstig vragen naar den weg des levens.

Op alle de voornoemde posten zijn ook kerken. De eerste, in 1805 te Tuscarora opgerigt, bestaat thans uit drieënvijftig Indiaansche en drie blanke

Sluiten