Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kennis onder ons volk toeneemt; men treft er weinigen aan, die hunne afgoderij nog ernstig verdedigen, zij stemmen de waarheden des Christenin het algemeen toe, en velen gelooven, dat de lijd niet ver meer is, waarin het Evangelie de afgoderij zal verdringe-n. Wie hier als nieuweling aankwam, zou ligt meenen vele teekenen te zien, dat de velden rijpen voor den oogst. Maar wat zijn dan de hinderpalen, zal men vragen, die de omhelzing van het Christendom in den weg staan ? Het eenvoudige antwoord is: het gaat onze menschen in het uitwendige nog veel te goed, zij moeten, menschelijkerwijs gesproken, nog meer verootmoedigd worden, eer zij over de boodschap der verlossing aan verloren zondaars zich van harte verheugen zullen. Zij vinden hunnen hemel in tijdelijke goederen, en dat hun die geschonken worden, houden zij voor een zeker bewijs van Gods welgevallen, en voor de vrucht hunner goede werken. Het onzigtbare heeft voor hen niets aantrekkelijks, en schijnt hun het offer van het verzaken hunner Kaste en ander tijdelijk verlies niet waardig. Konden zij Christenen worden zonder tijdelijk voordeel op te offeren , en deden anderen met hen denzelfden stap, zoodat zij geen vervolging te vreezen hadden, dan zouden wel duizenden tot dien stap besluiten. Onze taak is daarom zwaar, en wij weten naauwelijks, hoe wij hun de oude waarheden van het Evangelie eenigzins aangenaam zullen maken. Wij roepen onze vrienden op, om ons te ondersteunen met hunne voorbidding, dat

Sluiten