Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zegen Gods, dien onze broeder had aanschouwd. Wij kunnen er u nieuwe bewijzen voor leveren. Door de goedheid van onzen getrouwen Heer over ons, die ons wil bemoedigen en verblijden, ontvingen wij weder een' brief van onzen Zendeling riedel , te Tondano , dien wij u zoo spoedig mogelijk mededeelen. Hij schreef dien den I l den Augustus des vorigen jaars, en dus omtrent vier maanden na het vertrek van den Inspeclor.

» Mijne werkzaamheden," dus lezen wij , «gaan door den zegen van den Heer haren geregelden gang. Maar wat de Heer van rihjn zelf gezien heeft, dat herhaal ik ook nu bij dezen: wat is een enkel mensch, zoo als ik, onder eene zoo groote bevolking, waar zoo groote begeerte naar onderwijs is, waar zoo buitengewone opwekkingen zijn ? Ik heb somtijds wel gedacht, dat zulke begeerten en opwekkingen wel eens zouden verflaauwen; maar door des Heeren zegen worden zij nu toch hoe langer hoe meerder en grooter. Mijne toehoorders vermeerderen met iederen Zondag. En daar de oude kerk, die in 1845 door de aardbeving zeer beschadigd werd, nu veel te klein is, en de nieuwe kerk buitengewoon groot en mooi worden zal, en dus nog niet klaar is, zoo wordt nu vooreerst eene groote nood- of hulpkerk gebouwd. Ook met iederen Zondag wordt mijn erf na den kerktijd voller, om het onderwijs in de Alvoersche taal te hooren herhalen. En ik sta

Sluiten