Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

twijfel ik toch geenszins, of er worden onder lien gevonden , die door een opregt geloof met hunnen Zaligmaker en Heer vereenigd zijn. Overigens mag ik tot mijne blijdschap opmerken, dat zij tot dusverre zonder uilzondering een' onberispelijken wandel leiden.

» Ook gedurende de maand Junij mogt ik op en om Menado dagelijks meer en meer belangstelling opmerken. Zoo begon onder anderen het negerij's hoofd van Sindoelan , eene eenigzins afgelegen wijk van deze hoofdplaats, uit eigen beweging zijne onderhoorigen bij zich aan huis te verzamelen, ten einde onderwijs in de godsdienst te omvangen. Ook verzocht hij mij in zijn distrikt eene school op te rigten, daar de kinderen wegens den verren afstand en den dikwijls door overstrooming van het zeewater slechten weg, niet geregeld naar Menado ter school konden komen, aan welk verzoek ik dan ook gaarne zou willen voldoen, zoo de gelden mij voor het onderhoud der scholen toegestaan toereikende waren. Intusschen heb ik hem hoop gegeven op hulp, en dit heeft ten gevolge gehad , dat hij op zich genomen heeft voorloopig zelf de kosten te dragen , totdat ik in staat zal zijn hem te ondersteunen. Ook zijn er thans op Menado zelf nog zeer velen onderwijs komen verzoeken, ten einde eerlang hunne belijdenis te doen, en dit wel beide van de Hollandsclie en Maleische gemeente. In het geheel zijn er thans te Menado, Kema en Likoepang meer dan honderd personen, die zich tot het doen van belijdenis voorbereiden.

»Dit weinige," dus eindigt broeder unemann de aanteekeningen uit zijn dagboek, »zal, hoop ik,

Sluiten