Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Saiaa nog gelukken zou hem te vervoeren; maar liij bleef zijnen Heiland getrouw, en verleden Zondag doopte ik hem. Onze kleine ruimte kon de verzamelde menigte niet bergen. De doopeling is vier en dertig jaren oud, en ontving den naam abiuham . Ik heb veel hoop, dat hij onder dit krom en verdraaid geslacht den naam van zijnen Heer tot eer zal zijn. Er ziin menschen, wie liet reeds van natuur haast onmogelijk is te huichelen, en zich anders te vertoonen dan zij zijn, en tot deze behoort ook abraham ; opregtlieid en openhartigheid zijn hem eigen; en daarom verheug ik mij te meer, dat hij als de eersteling van onze zending hier de zijde van den Heiland gekozen heeft. De baan is nu geopend; de menschen hebben nu hier iets gezien, dat zij vroeger in hun leven nooit zien konden, en daarom heeft het die opschudding veroorzaakt, voor welke ik den Heer dank, ofschoon zij mij naar ziel en ligcliaam beiden heeft aangegrepen. Ik ben overtuigd, dat het voor allen, zoowel hier als elders, nadat er een de eerste heeft durven zijn, veel ligter zal vallen het Heidendom te verlaten."

Het gelukte dezen Zendeling ook in het reeds genoemde Fetisch- dorp Lahodei eene school op te rigten. » Dat mijne genoegens cn mijne zorgen alzoo te gelijk vermeerderen," schrijft hij, »begrijpt gij ligt, en dat de vijand het niet zoo rustig zou toezien, als wij in zijne legerplaats binnenrukten,

Sluiten