Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had ik reeds vooruit berekend, en ondervond ik dezer dagen. Een man in dat dorp zond van zijne drie zonen twee in de school, en niet lang daarna werd de derde krank. Naar gewoonte werd de Fetiscli geraadpleegd, welke de oorzaak dier krankheid zijn mogt. Na eenigen tijd hragt de Priester het antwoord, dat de Fetiscli niet kon verdragen, dat deze jongens in boeken lazen; werden de kinderen dus niet terstond van de school genomen, dan zou hij hunnen broeder dooden. Natuurlijk werden de twee jongens dadelijk van de school afgenomen, en bij den Fetiscli gebragt; maar dat nu de arme God, ofschoon er slipt naar zijn' wil gehandeld werd, echter het kranke kind niet van den dood konde redden, is hem zijne dienaren een slechte aanbeveling geweest, bij welke hij dan ook reeds een goed deel van zijn krediet heeft verloren. Toen de kranke knaap gestorven was, zijn zijne broeders dan ook weder in de school en tot hun boek teruggekeerd, al kon de Fetiscli het niet verdragen. Hoe weinig de Negers onze goede bedoeling begrijpen , blijkt uit hunne vrees. Toen ik op een' avond naar dat dorp ging, om de namen der kinderen, die in de school zouden komen, op te schrijven, verzamelde zich eene groote menigte Negers om mij henen ; de langen droegen de korten op hun' rug, opdat deze toch ook in staat zouden zijn om den blanken man goed te zien. Het gedrang en geschreeuw was geweldig. Toen mij nu de aan-

Sluiten