Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Iioogstgewigtig noemden wij de Ambonsche eilanden voor den Neder!andsclxen Christen , en met volle regt. Wij herinneren u alleen, dat hier de Nederlandsche magt in onze uitgestrekte Oost-Indische bezittingen haar wieg en bakermat heeft. Nog langen tijd behoorden zij tot de voornaamste bronnen, waaruit stoffelijke welvaart en schatten ons vaderland toevloeiden. Inderdaad zijn zij van natuur rijk gezegende eilanden. De ligging en natuurlijke gesteldheid van de meesten is zeer schoon. Veilige baaijen en havens aan voor de scheepvaart gunstig gelegene zeeën; liefelijke afwisseling van heuvel en berg en dal; vruchtbare grond; kostbare specerijen, welriekende en geneeskrachtige kruiden en planten in tallooze menigte; op sommige, zoo als op Ceram ) heerlijk en uiterst bruikbaar geboomte; tot voor weinige jaren een betrekkelijk gezond klimaat: dit een en ander zarnen zou hier een aardsch paradijs kunnen doen vermoeden, terwijl de sagopalm, die alomme in menigte te vinden is, en de verbazende overvloed van visch in de bogten en baaijen der zee, bijna zonder eenige inspanning den inboorling voedsel en verkwikking verschaffen. Het pronkstuk echter der schepping, de mensch, staat niet in overeenstemming met deze rijke en schoone natuur. Met dat al kan men den Ambonees tot de edelste volksstammen rekenen van den Indischen Archipel. Aan goede zielsvermogens ontbreekt het hem zoo min als den Javaan, ja, volgens sommigen zou hij hem daarin overtreffen. Vooral echter is hij bedeeld met zekeren kunstaanleg: de landsarchitekt in de hoofdstad laat alle voorname werken, zoo als gebouwen , bruggen en dergelijke, waaronder sommige zeer kunstig zamengesteld of van grooten omvang, alleen door inlandsche werklieden verrigten, en dat tot zijne volkomcne voldoening, zijnde zijne aanwijzing en naauwkeurig toezigt daartoe alleen van noode. Bijzonderen zin hebben zij ook voor zang- en toonkunst. De vrouwen

Sluiten