Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of in den omtrek dezer plaats, wensclite hij zich neer te zetten. Hij beschrijft Babauw als eene tamelijk groote negorij, grenzende aan eene uitgestrekte vlakte, die oostwaarts van Koepang gelegen aan de westzijde door de baai van Koepang en overigens door het gebergte van het binnenland van Timor wordt ingesloten. Door eene in het gebergte ontspringende rivier aanhoudend van water voorzien, is die vlakte uitmuntend geschikt voor den rijstbouw, waartoe zij ook voor het grootste gedeelte gebruikt wordt. Behalve Bahautc zijn er nog eenige andere kleinere negorijen in en aan deze vlakte gelegen, namelijk Oesauic, Oeleo, Oebeloe, Noenkoeroes , en Paritfy , even als Ba bauw meerendeels door Rottinezen bewoond. Deze bevolking, welke in de bovengenoemde negorijen le zamen op omstreeks drie duizend zielen geschat wordt, bestaat voor hel grootste gedeelte uit Heidenen, voorts uit een klein getal Mohammedanen en ruim drie honderd Christenen, waarvan nog geen dertig lidmaten. De kennis en godsdienstzin van verreweg de meesten dezer Christenen laten beiden veel, zeer veel te wensclien over, en niet weinigen zijn er onder hen, die den Christennaam schande aandoen. Toch zijn er eenigen, omtrent wie goede hoop mag worden gekoesterd.

Op de bovengenoemde plaatsen zijn sedert langeren of korteren tijd scholen opgerigt, door ons Genootschap bekostigd en onder het toezigt van broeder donsei.aah gesteld. «Het gezamenlijk getal der voor deze scholen opgeschreven kinderen," zoo berigt hij, » bedraagt omstreeks vier honderd,

Sluiten