Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en betrok uiet zijne vrouw het genoemde huisje, waarin luj thans zijn verblijf houdt.

Wij mogten niets van dit alles terug houden, indien wij u in staat wilden stellen, in den toestand van broeder donselaar u te verplaatsen, en niet de moeijelijkheden, die de vrije werkzaamheid van dezen Zendeling op Timor belemmeren , bekend te worden. Het laat zich nu ook gemakkelijk begrijpen, wat hij verder schrijft, dat het gebeurde een' treurigen invloed gehad heeft op de scholen, die tot zijnen werkkring behooren. De scholieren bleven plotselijk terug; bijna alle meesters hadden zich naar Koepang begeven. Nadat echter door den Resident eenige maatregelen van verdediging waren genomen, heeft Br. donselaar de meesters gelast naar hunne standplaatsen terug te keeren en hunne gewone werkzaamheden te hervatten. Volgens ingekomen berigten waren nu in Januarij dezes jaars te Babauw dagelijks niet meer dan vier of vijf kinderen in de school aanwezig; te Oeleo drie of vier en te Oesauw geene; dit laatste is ook het geval niet het digt aan het gebergte gelegene Parittij, van waar alle vrouwen en kinderen zijn gevlugt.

Ofschoon onze broeder in de verdrukking is, houdt hij toch goeden moed. Wel voorziet hij nieuwe vijandelijkheden, maar acht het ook niet onmogelijk, dat deze treurige gebeurtenissen op zijnen werkkring een' gunstigen invloed kunnen hebben. Indien ook de thans vijandige Timorezen tol rust en onderwerping gebragt worden , dan moet te Bahnuic en in de omliggende streken de

Sluiten