Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

raad van alleii in tc winnen, die eenige wenken of inlichtingen konden geven.

» Te beginnen van de hoofpplaats Koepang : deze maakt uiterlijk een' vrij gunstigen indruk, door zekere reinheid en orde, door de vele witgepleisterde steenen liuizen, die men in dit vergelegen eiland niet verwachten zou. Zij ligt in eene laagte of soort van dal, dat aan den zeekant open is, en waardoor een riviertje, dat van de nabij gelegen hoogte afstroomt, en zicb langs het fort slingert, in de baai zich ontlast. De tegenwoordige Resident heeft door het maken eener goede waterleiding, door het aanleggen van een rijbaren weg naar Babautc (ruim G uren lang) en ander meer, veel tot verbetering en verfraaijing der plaats bijgedragen. Er wonen ook hier, gelijk alomme in den Oost-Indischen Archipel ^ vele Chinezen, die zich door bedrijvigheid in handel en nijverheid boven de andere inwoners onderscheiden. De algemeen heerschende eigenschap aller Indische inboorlingen, traagheid , is in buitengewoon liooge mate hier te huis, en de inlandsche Christenen zijn in dit opzigt niet beter dan de Heidenen. Hierin mag eene lioofdreden^gelegen zijn, waarom zoo vele ambtenaren des gouvernements weinig met de bekeering der inboorlingen ingenomen zijn. De herinnering en vermaning des Apostels aan de Thessalonicensen (2 Thess. III: 11 en 12) » Wij hooren, dat sommigen onder u ongeregeld wandelen , niet werkende, maar ijdele dingen doende; doch de zoodanigen bevelen en vermanen wij door

Sluiten