Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ti mor , hetwelk omstreeks 20,000 inboorlingen moet bevallen. Van dezen vice-keizer vorme men zich ecliter geene te verbeveue voorstelling : wij vonden in liem een lialf beschaafd iulandscb opperhoofd, op bloote voeten en zonder veel waardigheid aan of rondom zich. Na eenige verkwikking, die zijne gastvrijheid ons aanbood, bezigligden wij de school, in welke onder een twintigtal kinderen zijne eigene zonen zich bevonden. Dezelve bleek ous zeer middelmatig te zijn; het was de eerste kiem van beschaving en Christendom op den woesten heidenakker. Ik drukte het opperhoofd zoo goed ik kon het belang der school en zijner eigene ziel — hij was nog een heiden — op het hart, en scheidde met zegenbede. Onze kleine, maar sterke, vlugge paarden droegen ons vaardig over den rotsachtigen, hobbeligen weg tusschen struiken en doornen voort, en bragten ons , toen het reeds donker was , behouden naar Koepang.

Op een' anderen dag maakten wij een' dergelijken togt, nog verder het binnenland in, naar Baun, in het distrikt van Amerassie gelegen, circa 7 uren van Koepang. Onze weg voerde ons weder door eene schaars bewoonde streek. Het ging andermaal tusschen steenrotsen, over berg en dal; echter nu en dan kwamen wij aan meer vruchtbare plekken, en zagen meer geboomte en rijstvelden dan omstreeks het dorre strand van Timor. Wij waren hier aan de grens van beschaving en Christendom. De voornaamsten der plaats ontvingen ons met zekere onnoozele goedhartigheid; maar wij bevonden ons als onder wilden. Ma-

Sluiten