Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat liunne plaatsen in ons Zendelingshuis niet ledig blijven, maar meer dan aangevuld worden.

Nog eene dringende roepstem om onzen arbeid te verdubbelen, vinden wij in de teekenen des lijds. Het tijdvak, waarin de Zendelingsarbeid met kraclit begonnen is, en ook ons Genootschap werd opgerigt, was dat, waarin de kreet van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap door de volkeren van Europa werd aangeheven. Die kreet werd het wachtwoord, waarmede de engel des verderfs, onder hoogere toelating, de landen en staten van ons werelddeel beroerde. Het was eene bedriegelijke leus; want gebruik makende van eene diep in de menschelijke borst gevoelde behoefte bragt zij haren huldigers juist het tegendeel van hetgeen zij beloofd had. Onze Christelijke vaderen, overtuigd dat ware vrijheid en gelijkheid en broederzin eenig en alleen daar onder menschen kunnen bestaan, waar onze Heer als Koning heerscht in de harten, stichtten ons Genootschap om Zijne heerschappij te helpen bevestigen en uitbreiden op aarde. Andermaal klonk in het vorige jaar dezelfde kreet door zoo vele landen van Europa, en andermaal stortten zich de Christelijke natiën, die de vrijheid, welke christus geeft, verwierpen, in namelooze verwarring en ellende. Waar het rumoer en de opstand der volken voor een oogen— blik bedwongen is, zien wij de zaden van nieuwe verwarring en ellende in schrikbarende male opgehoopt. Zoo baart de toekomst zorg. Maar wij, \vij, die weten dat de Heer leeft en regeert en Zijn raad zal bestaan, wij vreezen niet. Wij zien

Sluiten