Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als Hij gescholden werd. Ik weet ook: gij meent niet wat gij zegt; gij Hollanders zult ons steeds in kennis en verstand te boven gaan; gij strand - bewoners ons, bergknapen, steeds in allerlei wetenschap overtreffen ; wij zullen steeds te leeren hebben van u. Ook ik wil van u leeren; daarom leg ik u eene vraag voor: zeg mij toch eens, heer! waarheen gaan de zielen der goddelooze blanken en der vrome zwarten na den dood ?"— De ander had genoeg van het gesprek en hield op te spotten. — Het bovenstaande strekke ten bewijze, dat het den Alfoer niet aan gevatheid en helderheid des geestes ontbreekt; ofschoon eerst de adem des Heeren dien geest uit den doodslaap moet opwekken. Wel voldaan kwamen wij des avonds bij fakkellicht te huis."

Nog één dag, volgens het Journaal van broeder van rhijn ; het was een feestdag voor allen, bijzonder voor broeder schwahz . » Eindelijk was de nieuwe kerk te Langotcang voltooid, welke broeder schwakz alleen met hulp zijner onbedrevene Alfoeren had gebouwd, zoowel als vroeger zijne zeer geschikte woning. Hij verstaat namelijk zeer goed in hout te werken; maar bet geduld en de moeite, die 4 .hij met gebrekkige werktuigen en geheel onkundige menschen daarbij heeft te oefenen en door te worstelen, zijn buitengewoon groot. Tot Zaturdag^avond, den 17 de ° April, was ieder in de weer. Broeder hbbrmann met zijne vrouw, zelfs de Resident, die in de buurt was, waren ook gekomen tot opluistering van het feest. De Zondag

Sluiten