Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omdat deze Pangerang ook aan liet hof veel invloed heeft. Bij een zeer uitvoerig gesprek met den Zendeling over de regtvaardiging des zondaars voor God en over de toekomst van christus , een geliefkoosd onderwerp van dezen man , had hij met een blij gelaat gezegd: » o, mogt toch de geheele bevolking hier deze leer aannemen!" » Kom ik bij hem zoo verhaalt babnstein , » dan neemt hij terstond zijn' Bijbel op tafel, laat een kop thee brengen, en men kan open en vertrouwelijk met hem spreken, als met een opregt zoekenden Christen." Zulke vrienden heeft barnstein onder de Mohammedanen meer en hij hoopt, dat ook bij hen door Gods genade de liefde tot de waarheid zich een' weg zal banen. Zij sluiten zich nog wel aan elkander, maar van jaar tot jaar kan men toch zien, dat zij meer acht op Christus geven, als zij hoorei?, dat Hij voor onze zonden geleden en de wereld met God verzoend heeft. Zoo kwam b. v. een der Hoofden, die in de omstreken van Malapoera over drie distrikten geplaatst is, waar ook drie moskeen staan, lot broeder baknstein , en zeide, dat hij door zijn' zoon gehoord had van de boeken en er ook gaarne één of nog liever drie zou willen hebben, om ze daar te kunnen ronddeelen.

De drie overige posten der Rijnsche Zendelingen zijn van de kust verwijderd en meer in het binnenland, onder de woeste Dajakkers. Dit volk is bekend door zijne wreedheid, zedeloosheid en losbandige feesten. Het wordt verdeeld in groote en kleine Dajakkers, onder welke laatsten, die zich iu

Sluiten