Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op liet eind van Julij 1848 is broeder beier op dezen post aangekomen, om met bf.ckeii te werken. Men hoopt dat eene ziekte, die hem spoedig naar Banjermassing deed terugkeeren, geene langdurige verhindering in zijne werkzaamheid zal brengen.

Een andere post onder de Dajakkers is Bethahara.. In dit distrikt bevinden zich ongeveer vier duizend heidenen; daarvan zijn nu elf gedoopt, negen, die het Avondmaal mede vieren. Vroeger werkte hier de Zendeling berger , van het Hallesche Zendelinggenootschap, die eene kerk bouwde, waarin zich gewoonlijk honderd, vijftig toehoorders verzamelden , en eene school , waarin aan honderd twintig kinderen onderwijs wordt gegeven. Ook had hij er eene kolonie van acht en veertig vrijgekochte slaven aangelegd. Dit bewoog den Rijnschen Zendeling hüpperts de plaats van berger na diens overlijden in te nemen. Deze breidde zijn' werkkring uit, door te Brassak , een half uur van Bethahara, een' nevenpost aan te leggen, waar hij een' Dajakschen jongeling, idol genaamd, als onderwijzer aanstelde, terwijl hij nog een lialf uur verder te Soengei Palinget door een' anderen Dajakschen jongeling paman insgelijks eene school deed oprigten. In elk dezer twee scholen ontvangen twintig kinderen onderwijs. Oefende hij eenigen invloed uit op deze jeugdige harten, veel minder is dit het geval met betrekking tot de ouders. Treurig is het gesteld met dit volk. Ten bewijze daarvan slechts één voorbeeld. Eens kwam er een d^r leden zijner gemeente tot hem en klaagde over

Sluiten