Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bederf alom is doorgedrongen, en de uitwendige beschaving gediend heeft om den hoogmoed te roeden, daar laat zich geen spoedige zegepraal van het Evangelie verwachten. Met blijdschap zult gij echter hooren, dat het getal der arbeiders vermeerdert, dat men die arbeiders beter zoekt toe te rusten voor hunne gewigtige taak, en dat er hier en daar eenige eerstelingen van den oogst worden ingezameld.

Als wij bedenken, dat het verdrag van Nanking , waardoor China voor den handelen tegelijk voor het Evangelie geopend werd, eerst in 1842 tot stand kwam, dan mogen wij wel dankbaar erkennen , dat binnen negen jaren het getal der Zendelingen, in de vijf havensteden en op het eiland Hongkong werkzaam, reeds tot tachtig is geklommen , die door vijftien verschillende genootschappen werden afgevaardigd, of ook ten deele zelfstandig, zonder verbindtenis aan eenig genootschap, aan den arbeid deel nemen. Het bevestigt zich echter hoe langer zoo meer, dat de vreemde evangelieboden, die uit Europa of Amerika aankwamen , alleen op het eiland Hongkong, dat eene Engelsche bezitting werd, en in de vijf havensteden, maar niet in het binnenland, althans niet bestendig en ongehinderd, kunnen werkzaam zijn. Wel kunnen de Zendelingen kleine togten in het binnenland ondernemen, en zij doen dit met getrouwheid en onverschrokkenheid; maar zij stellen zich daardoor, schoon meestal vriendelijk ontvangen, toch hier en daar aan gevaar bloot, en en-

Sluiten