Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hart van Christenen, vooral in Rusland en te Bazel, heeft bewogen, om eene kleine som tot hunne dienst af te staan. Eene aanzienlijke dame gaf hare sieraden tot dit doel, met den wensch, dat velen haar hierin mogten navolgen.

Te Calicut staan onder den invloed der Zendelingen, volgens de laatste berigten, 110 Christenen, 288 Heidenen; te Tellitscherry 237 Christenen, 247 Heidenen; te Cananore 202 Christenen, 254 Heidenen.

Voegen wij alles bijeen, dan vinden de Bazelsche Zendelingen op Hindostans westkust 1039 Christenen rondom zich en 2046 Heidenen, die in de leer des heils worden onderwezen.

» Zien wij alleen op deze getallenzoo eindigt de berigtgever, » dan dreigt ons de moed te ontzinken bij de gedachte aan de bijna twee honderd millioen Hindoo's, die de afgoden dienen, of mohamed volgen; bij de gedachte ook, dat ongeveer 20 dienaren van chkistus te zamen slechts 140 zielen in één jaar voor zijne gemeente kunnen winnen, gelijk dit in het verloopene jaar is geschied. En wanneer wij bovendien een' blik werpen in de ellende en zedelijke armoede, waarin de meesten der Hindoo-Christenen nog verzonken zijn, en zien, hoe deze zoowel in de smartelijke gevallen van ontrouw, verloochening en zware zonden, als in de liartstogtelijke en daarom niet geheel en al naar den Geest Gods zich openbarende plotselijke opgewektheid tot boete aan het licht komen, dan zou de moed ons geheel ont-

Sluiten