Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verdriet berokkend; maar daarentegen veel hulp verleend, vooral ook in het oppassen onzer vier lievelingen. Dezen hielden allen evenveel van haar. Wanneer mijne vrouw ongesteld was, of ook nu en dan eens met mij een' dag uitging, om de buitengemeenten te bezoeken, was zij onze hoop en der kinderen vreugde. v Als paulina maar bij ons blijft," zeiden zij meermalen, //dan mag mama wel uitgaan." Zij mocht, zich dus verheugen in de liefde en waardering onzer kinderen. En dit zegt naar mijne meening veel voor kinderen , van welke de oudste nog geen vijf jaren telde.

,/Onze paulina had dus de liefde onzer kinderen en ons vertrouwen gewonnen. Wij geloofden haar volkomen. Zij was dan ook eerlijk en oprecht, en dat vertrouwen ten volle waard. Immers moeten wij nu en dan andere meisjes weieens bestraffen wegens oneerlijkheid, wanneer zij naalden, spelden, garen en andere zaken hebben weggenomen, paulina heeft gedurende de 5} jaar, die zij bij ons woonde, daaromtrent nooit eenige bestraffing gehad. Hare kameraden klaagde zij bij ons nimmer aan, maar nog in de allerlaatste maanden van haar verblijf ten onzent, toen het gebleken was, dat er diefstal had plaats gehad, verklaarde zij vrij uit in tegenwoordigheid van ons en van de andere dienstmeisjes, dat zij, zoolang zij ten onzent was, nog nimmer, ook het geringste niet, zich onwederregtelijk had toegeëigend, en ik geloof dat zij volkomen waarheid sprak. Zij had ons volle vertrouwen en zij verdiende het ook.

h Niemand verwondert er zich dan zeker over, dat wij veel met haar op hadden. Nu reeds ondervindt mijne vrouw haar gemis, en zij zal dit nog steeds meer ondervinden, want hare plaats is niet zoo gemakkelijk te vervullen. Zoo in alles bedreven en daarbij zulk een goede inborst, het zijn hier evenzeer als elders zeldzame gevallen. Doch de waarheid, dat zij gevonden worden, is een gunstig teeken voor het volk. Wat zij werd, kunnen ook anderen worden. Tmmers ook zij kwam tot ons, als alle anderen gansch onkundig, onbeschaafd en in alles onbedreven. Maar door haren goeden aanleg, hare

Sluiten