Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

u Alsnu zong het koor weder een loflied. Daarna nam een der kweekelingen het woord. J. loïng sprak over het heil ons door het Evangelie van jezus Christus aangebragt. Hij wekte ons op tot dankbaarheid voor die zegeningen, meer bepaald voor den zegen, dien de Heer in de stichting van dit schoolgebouw op nieuw geschonken heeft. Voorts aanleiding nemende uit 's Heeren belofte: //Ik zal met u zijn al de dagen," wekte hij ons op om den Heer te bidden, dat Hij met ons mogt wezen in ieder opzigt, zoowel bij het onderwijs, dat in dit gebouw zal gegeven worden als met ons, waar wij in Zijn werk bezig zijn. De beide broeders, die de kweekelingen zouden leeren en leiden in dit lokaal, alsmede de Direkteur der kweekschool voor inlandsche onderwijzers, met al de broeders die mede arbeiden in de verkondiging van het Evangelie, ja! allen in de gemeente, die zich beijveren het licht des levens tot hunne medemenschen te brengen, mogten dien zegen ervaren. Ook wekte hij op om het voorbeeld, door de Broeders en Zusters in Nederland gegeven, na te volgen, overvloedige bijdragen af te zonderen; want immers door de liefde van die broeders en zusters in de verte is ook dit gebouw gesticht, ten nutte van Minahassa's volk en van vele anderen, nu nog gezeten in duisternis.

//Het was een hartelijk woord. De verzamelde menigte zong nu een vers, en het koor een tweede.

//Eindelijk trad broeder louwerier op. Ook hem, als mede-onderwijzer aan de kweekschool, klopte het hart van blijden dank. Hij herinnerde ons, dat dit feestuur ons groote vreugde bereidde, omdat wij mogten zamenkomen in een nieuw schoolgebouw, waarin mannen onderwezen zouden worden tot evangelieboden, 't Is een bewijs, dat de Heer niet ophoudt ons te zegenen. Daarom looft onze ziel den Heer en Zaligmaker onzer zielen. Dewijl zoo groot een gunstbewijs ons geschonken is, zoekt de Heer ook bij ons waardige vrucht. Hij zoekt die bij ons, medebroeders in het werk des Heeren ' Ons werk is niet uit ons zeiven, maar door den Heer. En hier wendde de spreker zich bepaald tot broeder wilken , en

Sluiten