Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanmerkelijk moeten klimmen. Behalve dit wordt het hoog tijd, dat een geschikt hulppersoneel aan de scholen verbonden worde. Tot nog toe gebruikte men kweekelingen, en, verlieten die vroeger doorgaanB de school, als zij de geschiktheid verkregen hadden, omdat zjj, elders geplaatst, loon trokken, - thans is de kans om hen te behouden nog geringer, na de knapste jongelieden eene plaatsing zoeken op de Gouvernements-kweekschool, wier kweekelingen beter bezoldigd worden, dan de hoogste klasse van 's Genootschaps onderwijzers.

Wij zullen hier niet herhalen wat uitvoerig te lezen staat in ons vorig Jaarverslag. (Zie Maandberigten 1875, blz. 118 e. v.) Alleen words nog medegedeeld, dat op de 124 genootschapsscholen 10141 leerlingen (6568 jongens en 3573 meisjes) waren ingeschreven, van welke 5211 of ruim 51 °/ 0 gezet opkwamen.

Regt aangenaam is het ons te kunnen mededeelen, dat Br. Graafland het getal schoolboeken op nieuw vermeerderd heeft met een, dat handelt over de negerij en wat daarin op te merken valt, thans ter perse; voorts dat Gsaafland's «Leesboek over de Minaliassa" herdrukt en in 3000 exx. aan Br. Rooker verzonden wordt; eindelek dat Graafi.and's schoolkaart van de Minaliassa een' derden druk vordert, en dat dus in de scholen ruim gebruik wordt gemaakt van de leermiddelen, die gaandeweg vermeerderen.

De Kweekschool voor inlandsche onderwijzers bloeit. Werd zij in 1874 door ziekten bezocht, de gezondheidstoestand der kweekelingen was in 1875 voldoende. Tot ons leedwezen hebben wij het verslag van die school nog niet ontvangen. Br. Graafland schreef ons echter, dat hij thans niet langer in zijn eigen huis onderwijs behoefde te geven, daar het lokaal voor de lessen, met de hulp van Br. de Lange , zeer naar wensch , voltooid was en uitmuntend voldoet. Voor eenigen tjjd ontvingen wij van den photograaf Beingsick, te Menado eene groep van 19 kweekelingen met hunne onderwijzers ; de Heer Betngsick heeft ons daarmede het genot verschaft, de jongelingen en mannen, die zich wjjden aan het onderwijs hunner landgenooten in beeldtenis voor ons te hebben. Deze en nog eene andere groep, zoo straks te vermelden, en van denzelfden schenker, ontvangen eene plaats in ons Museum. Konden wjj rekenen op belangstelling, wy zouden ze gaarne in ruimer kring brengen.

Ten einde zjjne kweekelingen de gelegenheid te geven, zich practisch te bekwamen, opende Br. Graafland eene normaalschool, bestemd voor een 50tal leerlingen van ouders, die in staat zijn

Sluiten