Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zamenkomst met de Gemeente, en wjj hopen, dat deze steeds zoo wel mag slagen, als in October 1875 te Ttmohnn.

Vóór eenige jaren ontstond hier en daar bjj de gemeenten in de Minahassa het denkbeeld, dat ook zij geroepen waren het Evangelie tot andere volken en stammen over te brengen. De vraag, van onze zijde gesteld, of in de Minahassa geschikte mannen zouden te vinden zijn, om op het eiland Savoe het Evangelie te verbreiden, gaf aan dit denkbeeld een nieuw leven, en het wekte teleurstelling, toen men later vernam, dat Br. Tkffer door ons naar Savoe werd afgevaardigd. Sedert werden toch altijd nog gelden voor de Evangelisatie bijeengebracht, en daar men er voor 'shands geen gebruik voor had, werden deze belegd. In 1874 hadden de Zendeliugen intusschen voorgesteld, te Menado eene woning voor de bovenlanders te openen, die daar tijdelijk verblijf houden, als zjj als karrevoerders de koffij aanbrengen. De redenen voor dezen maatregel bijgebracht hadden zooveel gewigt, dat wjj besloten de zendelingen vrijheid te geven, dien uit te voeren. En nu hebben deze op hunne beurt begrepen, aan de gelden voor Evangelisatie geen betere bestemming te kunnen geven, dan er een Evangelist uit te bezoldigen, waartoe is aangewezen een der kweekelingen van Tomuhon. Deze zal tevens den tyd, wanneer de bovenlanders niet te Menado zjjn, doorbrengen onder de in de onmiddellijke nabjjheid wonende Bantiks, die tot hiartoe heidenen gebleven zyn. Mogt deze poging gelukken, dan is de weg geopend voor eene Evangelisatie door Minahassers, en waarom zouden W Ü , niet mogen verwachten, dat deze dan ook mettertijd hunne werkzaamheden tot andere gedeelten van Indië zullen uitstrekken?

Be uitvoerigheid, waarmede wjj de algemeene toestanden besproken hebben , noopt ons in dit verslag geene bijzonderheden uit de berigten van enkele Broeders op te nemen; zjj hebben reeds eene plaats gevonden in onze Maandberigten of zullen later daarin worden opgenomen.

BolaSng-Mongondou.

Hoe duister de uitzigten nog zijn voor het openen eener zending In Bolaïing-Mongondou, wij mogen toch niet nalaten dien naam gedurig in herinnering te brengen. Boven hebben wjj reeds gezegd, dat de weg voor ons Genootschap daarheen ligt, en dat wjj Diet kunnen zeggen aan de roeping onzer zendingen op Noordcelebes te voldoen, als wjj niet verder komen dan de Minahassa.

Sluiten