Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Yan een feestelijk viering van dien dag moest heiaas wegens ziekte en enkele sterfgevallen onder de schoolkinderen worden afgezien.

Toch ging de dag niet onopgemerkt voorbij.

Des morgens vereenigden zich vele belangstellende Europeanen, Hoofden, oud-leerlingen en ouders met de leerlingen in de kerk te Toinohon tot een eenvoudige gedachtenisviering opgeluisterd door het gezang der schoolkinderen.

De Heer J. Louwerier, hulpprediker te Tomohon, voorzitter van de Commissie der School in de Minahassa en medeoprichter der Inrichting, hield een rede, waarin hij in korte trekken de geschiedenis der School in herinnering bracht en wees op den gunstigen invloed, dien zij in die 25 jaren had uitgeoefend op de vrouwelijke jeugd in de Minahassa. Ook bracht hij warme hulde aan hen, die, hetzij door hun sympathie en hun steun, hetzij door hun arbeid hebben medegewerkt tot den bloei der school, die daardoor van een onaanzienlijk plantje geworden is tot een boom, die thans zijn takken breed over de Minahassa uitbreidt; aan de Regeering voor de belangrijke financiëele hulp, jaar op jaar aan de School verleend; aan de achtereenvolgende besturende en inspecteerende ambtenaren voor hun steeds betoonde medewerking en hun welwillende houding, steeds, waar zij ambtshalve met de Meisjesschool in aanraking kwamen.

Daarna trad de Heer A. G. Boes op, Adjunct-Inspecteur van het Inlandsch Onderwijs in de 5e Afdeeling.

Ook zijn rede getuigde van warme belangstelling en van hartelijke waardeering van hetgeen door de School gedaan wordt tot verhooging van het zedelijk peil der bevolking.

Mede uit naam van den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid wenschte hij de Inrichting geluk met dezen dag en betuigde den Directeur der School, namens zijn lastgever, diens hooge waardeering van hetgeen hij in den loop-der jaren voor de Meisjesschool en daardoor voor de volksontwikkeling van Noord-Celebes heeft gedaan.

De Heer De Roock, w.n. Controleur van Tondano, complimenteerde hierop de Commissie namens het Bestuur, den wensch uitsprekend, dat de Meisjesschool nog lange jaren in het belang van de Minahassa-jeugd mocht werkzaam blijven.

Ten slotte overhandigde de Heer Brouwer, hulpprediker te Langowan, namens een Commissie uit de Hoofden een feestgave, groot ruim duizend gulden, door hen in de Minahassa verzameld met het doel, dat daarvoor een blijvend

Sluiten