Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M a 1 i 1 i (Midden-Celebes). — Ds. Kijftenbelt heeft naar deze landstreek, die eerlang behooren zal tot het arbeidsveld van ons Genootschap, drie goeroe's gezonden. Daarmee is het werk er aangevangen.

Bolaang-Mongondou. Het aantal gedoopten in Bolaang-Mongondou bedraagt thans 2335. Gedurende 1913 werden 718 personen gedoopt.

Het aantal leerlingen op de lagere scholen bedraagt 2009, waarvan 1675 jongens en 334 meisjes. Van deze leerlingen zijn 414 kinderen van Christenen, (290 jongens en 124 meisjes),298 van heidenen (251 jongens en 47 meisjes), en 1297 van Mohammedanen (1134 jongens en 163 meisjes). Merkwaardig is, dat naar verhouding de meisjes grootendeels uit de Christen-gezinnen komen, waar de vrouw een zooveel hooger plaats inneemt.

De kweekschool voor onderwijzers heeft 16 leerlingen, terwijl drie jongens ambachts-onderwijs ontvangen.

De Hollandsche school te Kota-Mobagoe telt 119 leerlingen.

5. Personalia.

Br. en Zr. Van Eelen hopen zich half Augustus in Mori te vestigen. Hunne voorloopige woonplaats zal zijn Koro Walelo, niet ver van Tinompo.

Br. Ritsema zal zich spoedig vestigen in Onda'e, waar hij voorloopig wonen zal te Taripa.

6. Dankbetuiging.

Dr. Alb. C. Kruyt te Pendolo verzoekt ons zijnen hartelijken dank te willen overbrengen aan allen, die hem hunne gelukwenschen aanboden bij gelegenheid van zijne bevordering tot doctor honoris causa in de Godgeleerdheid door de Universiteit van Utrecht. Zijne drukke werkzaamheden laten het voor het oogenblik niet toe ieder persoonlijk te antwoorden.

Sluiten