Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook de Minahassa met hare ingewikkelde vraagstukken heeft nog voortdurend onze hulp noodig voor het onderwijs op de lagere scholen en de opleiding van Inlandsche onderwijzers, voor het ambachts-onderwijs en de drukkerij, terwijl ook voor de geneeskundige behandeling onze steun wordt ingeroepen.

Om dit belangrijke werk te dragen hebben wij een goeden grondslag hier te lande noodig. Ook daaraan wijden wij, zooals bekend is onze aandacht.

Mogen onze besprekingen dienstbaar zijn aan den wasdom van het Zendingswerk dat ons toebetrouwd werd!

De Vergadering is bepaald op Dinsdag y Juli, des voormiddags 10 uur; zij wordt voortgezet op Woensdag 8 Juli. Zij zal gehouden worden in de kapel des Genootschaps (ingang Rechter Rottekade 63). Als voorzitter hoopt op te treden Br. F. Pijper, hoogleeraar te Leiden.

De Algemeene Vergadering is bepaald op Woensdag 8 Juli , des avonds 8 uur, in de Groote Kerk te Rotterdam Als redenaar hoopt op te treden Br. W. J. Aalders, predikant te Beesd. *)

In deze samenkomst hopen wij af te vaardigen twee zendeling-artsen en een zendeling-diakones, wier namen en plaats van bestemming nader zullen worden bekend gemaakt.

Tevens hopen wij onzen nieuwen Zendings-Director, Br. F. J. Fokkema, aan de Vergadering voor te stellen.

Als punten van bespreking stellen wij aan de orde:

a. Grepen uit het Jaarverslag: Minahassa, Bolaang-Mongondou en Deli, door Br. J. W. Gunning; Java en Posso door Br. Joh. Rauws.

b. Het verband tusschen In- en Uitwendige Zending, door Br. A. M. Brouwer.

c. De Zending in ons Parlement, door Br. J. W. Gunning.

f) Br. Drost heeft met zijn secundes geruild, zoodat Br. Aalders in 1914 en Br. Drost in 1915 zal optreden.

Sluiten